ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost Pragreality CZ, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1, IČO:27118479, v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97642 (dále také "My"), jako Správce osobních údajů, Vás jako klienta, zájemce o naše služby a uživatele našich webových stránek www. pragreality.cz, www.pragreality.com informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále se v textu dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese:   info@pragreality.cz

Jakým způsobem a jaké údaje o klientech získáváme

Údaje můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek, formulářů, elektronického či telefonického kontaktu, osobního setkání či jinak. Své údaje poskytne také přímo Klient, když nás sám kontaktuje telefonicky, emailem nebo osobně, někdy je shromažďujeme jako Správce, např. použitím souborů cookies, abychom zjistili, jak používáte naše stránky nebo je získáváme od jiných osob, např. od spolupracujících subjektů - realitních makléřů i realitních kanceláří.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito osobními údaji (dále jen Údaji) mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • obchodní firma,
 • adresa nebo sídlo společnosti,
 • datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • telefonní číslo nebo
 • e-mailová adresa       

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Na webových stránkách www.pragreality.cz,  www.pragreality.com používáme aktivní v současnosti pouze "tzv. "funkční cookies", které jsou třeba pro správnou funkci webu, dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.cookies služby Google Analytics).

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování prodeje, nákupu, pronájmu nemovitosti nebo z jiných právních důvodů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. 


Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@pragreality.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní Údaje budeme jako Správce zpracovávat My. Vaše Údaje můžeme také sdílet, abychom splnili své právní povinnosti, zlepšili své služby, nebo když obdržíme Váš souhlas s takovým sdílením. Údaje mohou jménem Správce zpracovávat pouze důvěryhodní externí zpracovatelé/příjemci. Těmto externím zpracovatelům/příjemcům Správce poskytuje pouze takové informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vyžaduje, aby údaje nepoužili pro žádný jiný účel. Správce vynakládá veškeré 
úsilí, aby zajistil, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracuje, budou údaje uchovávat řádně zabezpečené. Služby, které vyžadují zpracování údajů, Správci poskytují například:

 1. externí účetní/daňový poradce;
 2. spolupracující realitní makléři, smluvní realitní kanceláře;
 3. externí dodavatelé:
 • advokátní kanceláře;
 • zpracovatelé, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz ("právo být zapomenut");
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@pragreality.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází  a základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Cookies a ochrana soukromí

Cookies ukládají informace do vámi používaného prohlížeče, nejedná se však o identifikaci na úrovni člověka. Není vás tedy možné podle nich osobně identifikovat, pokud potřebné údaje sami neposkytnete (jméno, telefon, e-mail, atd.). Využívání souborů cookies můžete vždy ve vašem prohlížeči zakázat. Návod, jak na to, můžete najít přímo v nápovědě vašeho prohlížeče, stejně tak i tipy, jak vaše cookies spravovat. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/283185
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.